یادته بهم میگفتی ک من نفستم ؟؟

چی شد ؟ بند اومدم ... !؟

زدی تو کار نفس مصنوعی ؟ اونم از راه دهان ب دهان؟

.zhangooler |

 

 

 

 

دوســــتـــای گـــلـــم واســـتـــون دعــــا مـــیـــکــــنــم

تــــــو ســـــال جــــدیــــد زنــــــدگــــــیـــتــــون

بــــــر وفــــــق مــــــراد بـــاشــــه

نــــه بــه تـــخـــم مـــراد

نــــوروز مــبــارک

 

 

.zhangooler |

 

 

 

 

 

 

یـــه بــــــازی هــــم هــــســــت

کــه خــیـــلـــی طـــرفـــدار داره

لــــــــــــــاشـــــــی بـــــــــازی

بــا مـــا فــابــن امـا تــو بــغــــل

یــــکـــی دیــــگــــه خــــوابــــن

 

 

.zhangooler |

آقــــــا ایـــــن وبــــلـــــاگــــــ داداشـــمــــه  کـــلـــی وقـــتــــــ مـــــیــــزاره

ایــــنــــــارو پــــیــــدا مــــیـــکـــنـــه کـــه  امـــثـــال مــــا ۴ تـــــا چـــیـــــز

درمــــــورد امـــــامـــــشــــون بـــــدونـــــن

اونـــــایــــی کــــه اهــــلــــشـــــن بـــــــرن تــــــو وبــــلـــــاگــــش

و بـــــا نــــظـــــراتــــشـــــون کــــمــــکــــش کــــنـــــن

click

.zhangooler

 

 

 بـــــــه ســــــلـــــامــــتــــی آقــــــا پــــســـــری کـــــه

 واســـــــه ســـــلـــــامــــتــــــی عــــشــــقــــــش عــــرق مــــــیــــخـــــوره

ولـــــی عـــشـــقــــش زیـــــر یــــه نــــفــــر  دیـــگـــه عــــرق مــــیـــکـــنـــه

.zhangooler

 

 

 

امــســـال  هـــم روز ولنـــتـــایــن مـــیـــرم واســـه بـــالـــشـــتـــم یـــه رو بـــالـــشـــتـــی نــــــو مـــیخـــرم  .... !

.

.

خـــنـــده هـــامـــو نـــــبـــیـــن ....

.zhangooler

بــــعـــضــــیـــا مـــثـــــل

انـــگــشــت کـــوچـــیــکـــه ی پــــا میـــمــــونن

واســــه ایـــنـــــکـــه بــــه چــــشــــم بــــیـــان

هـــــی  خـــودشـــونـــو بـــه درو دیــــوار مـــیـــکـــوبـــــن

.zhangooler

اســتــقـــلــــال قـــهـــرمـــانـــه

پــــرســـپـــــولـــیــــس از .... شــــانـــس آورد گــــل نــخــــورد

مــــا خــــوبـــیـــــم مــــا بــــالـــــاییـــم

هـــمــــیــــن دیــــگـــه

.zhangooler

فــــکـــر کـــنـــم زنـــــدگـــی واســـه مـــا دهـــه هـــفــتــادی هـــا

اســــپـــــــری تــــاخــــیــــری زده چــــون

هــــرچـــی مـــارو مـــیـــگـــاد ارضـــا نـــمـــیــــشــه

والــــــــا بـــــــه غـــــرعـــــان

.zhangooler

شــــایــــد بـــاورتــــون نـــشـــه ولـــــی مـــــورد داشــــتـــیـــم  کـــه

دخــــتــــره کــــــلــــــاچ رو گــــرفـــتـــــه زده آهـــنـــگـــــ بــــعـــدی

.zhangooler

یــــارو انــــقــــد مـــیـــگــه مـــــن ایــــنـــم مـــن ایـــنـــم

کــــــه مــــن هــــروقـــــت ایـــنـــمـــــو مـــیـــبـــیـــنـــم

فکــــ مـــیـــکـــنــــــم اونــــه   والــــا بـــــه غـــــرعــــان

.zhangooler

بـــه بــعـــضـــــیــــــا بـــــایـــــد گـفـــــتــــــــــ :

رفـــیـــــــــق فـــــــانــــــتــزی هـــای شـــمـــــا واســـــه مــــــا

تــــو لـــفــــظ  یــــــادش بــــــه خـــــیـــــر ســـــاده میـــــشـــه

.zhangooler |

 

 

هــربـــار کـــه کــــودکـــانــه دســـت کـــســی را گــــرفـــتـــم ...

گــــــم شـــــدم!

تـــرس مـــن از گــــم شـــدن نیـــســـت

از گـــــرفــتــــن دســــتی اســــت کـــه بـــی بـــهــــانـــه رهــــایم کــــنــد...

.zhangooler

وقـــتـــی شـــیـــر شـــکـــارشـــو تــــرکـــــــ مــــیـــکــــنـــــه

 از ســــر تــــــرس نـــــیـــســــت

از ســــــر دلــــســـــوزی واســـــه لــــــاشـــــخــــوراســـــــت

.zhangooler

هــرکـــی بـــتـــــ گــــفـــت بــــچـــه کـــرجـــی ؟

یــــه لبـــخــند بـــــزن

دســـتـــاتــــو بــــذار رو شــــونــــش

بــــش بـــــگـــــو رفــــــیــــق

کـــــــرج بـــــچــــه نــــــداره ...

 هـــــمــــه مــــــــرد بــه دنـــیـــا مـــیـــان

.zhangooler

 

زخم های دستم را همه میببینند و میگویند:

چرا با خود چنین کردی؟!؟

ولی افسوس کسی زخم عمیق دلم را ندید تا بگوید...

چرا با تو چنین کردند...؟!؟

.zhangooler |

وقـــتی دوری ازم

تنهـــا میـــری بیرون

میسپـــارمـــت دســت کــسی که

انــــدازه خــــودم دوســــت داره

 

 

فالله خیرحافظاً و هو ارحم الراحمین     

.zhangooler

ســـلامتــی آقـــا پســـــری کـــه وقـــتــــی رفـــــت خــــواستــــگــاری

دخــتــــره هـــزارتـــا شــرطــ گذاشـــت

هــــمـــه رو قبـــول کـــــرد

ولــــی وقــــتی نــــوبــتــــش شــــد کـــه شـــرطـــ بـــــذاره

لپـــــتــاب رو گـــذاشــت جلـــو دخــــتره  

گفـــتـــــــ پســـــوورد فیــسبـــوکـــ ؟! ...

.zhangooler

 ابـــــرها دلـــــیـــلی بــــرای بــــارش خـــود نـــدارنـــد امـــا مــــــردها هــــــرقــــطــره ی اشــک دنیــــایــــیســـــت بـــــرایـــــشــــان

 

.zhangooler

می گویند:

 خوش به حالت!

از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی … !

 نمی دانند بعضی دردها 

کمر خم می کنند، نه ابـرو...!

 

.zhangooler

گـــاهــی وقــــتـــا ...

یـــه کـــام سنگـــیـن از سیــــگارت با یــه دود غلــیـــظــ

 مــــیتـــونــه بغـــض گــلـــوتو خـــفـــه کنه

.zhangooler

بــــایــــد بـــرای آدمـــا مــثـــل بـــالـــش بــــاشی ...

ســـــرد بـــاشـــــــی دوســــتــــــ دارن

ولــــــی اگـــــر گـــــرم بـــاشـــی ...

 مـــــیـــگـــیــــرن میــــپـــیـــچـــونــنــــتـــــ

.zhangooler

گـــاهیـــــــ بـاید به دورِ خـود یک دیــوار تنهاییـــــــ کشید

نـه بـرایـــــــِ اینکه دیگران را از خـودت دور کنیـــــــ

نه….

بلکـه بـرایـــــــِ اینکه ببینیـــــــ برایـــــــِ چه کسانیـــــــ اهمیت داریـــــــ

که این دیوار را بشکنند !

.zhangooler |

هــــــــرجـــا کـــ دلـــتــــــ شـــکــــســـت

خـــــودت

 شکـــــستـــه هـــــاشـــو جمـــــع کـــــن

 تـــا کــســـی ...

 مــنـــت دســت زخــمــیشو به رخــــت نکــــشه

.zhangooler

دلتــ کــہ گرفتــہ باشـد

صدا ـے ترانـہ کـہ هیـچ

بــا صداـے دسـتــــ فروش دوره گــــرد همـ

گریـــــہ میکنـــــے !

.zhangooler

خـــــــــــــــدایــــــــــا التــــــماســــــت می کــــنــــم..

  همـــه دنــــــــــیــــــــایــــــت ارزانـــــــــــیِ دیگران !

ولــــــــــــــی ...

  آنکه دنـــــــــیـــــــــایِ من است مالِ دیـگری نباشد...

.zhangooler

خـــــــــــدایـــــــــــا بــــه خــــــودت قســـــم دیـگــه خـــســـــته شـــــدم

حـــداقــــل میــــذاشــــتی یـــه مــــاه ســـالـــم بــــاشـــم

 بـــــازم شـــــکــــرت اوســـــتــــا کـــــــریـــــم

بـــــــــدخـــلـــقــیــــام دســـتـــــــــ خــــــودم نــــــــیـــــــس

تـــــــــــــو  از دستـــــــــــم نـــــــاراحــــــت نـــبــــاش باشه ؟؟

.zhangooler |

این که حالتونو نمیپرسم نذارین به پای بی معرفتیم !!!

یه دوست خوبی زده خوار و مادر یاهوومو یکی کرده !!!

ب غیر از وبلاگ چیز دیگه ای ندارم تو نت

یا شما هم وبلاگ بسازین بهتون سر بزنم یا اینکه 

 ای دی تونو بزارین که اگه  دباره ای دی جدید ساختم ادتون کنم!!

(رفیق گلم!! زنده باد تبریز!!!)

.zhangooler

حالـم گرفــته بــود یــهــو چشــم بــه ایــن شــعــر افتـــاد دوســش دارم

 

 

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتـــر است

 در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است

تـــشـــنگــان مـــهر محتاج تــرحــم نیســتند  

کوشش بیهوده در عشق از گدایی بهتر است

 فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست 

دلــبـری خـوب است اما دلربایی بهتـــر است 

هــر کـسی را تاب دیدار سر زلف تو نیسـت 

اینکه در آیینه گـیـسو میگشایــی بهتر است  

کاش دست دوستی هرگز نمیدادی به من 

آرزوی وصـــل از بــیـــم جـــدایــی بهتر است

.zhangooler

یـــه نـــــادون کـــتــــاب مــــیـــنــــویــــســــه ۱۰۰ تـــا عـــاقــــل نــــمــــیـــتــــونـــن پــــاســـش کـــنــــن

ایــــام امـــــتــــحــــانـــاتـــــــ   تــــــسلــــــیـــــت

.zhangooler