ایـــــن روزای تـــخــــمــــاتـــیــــک کــــه تــــمــــــوم شــــه

گـــنـــد میــــزنــم به زنـــدگــی رمـــانـــتــیــــک خیـــلـــیــــا

.zhangooler

 

 

 

الـــــــان کــــــه دیـــــگـــــه تــــــانـــــک گـــــیــــــر نــــمـــیـــــاد

زیــــــر چــــنــد نــفــــر خــــوابــــیـــدی فــــهـــمـــیــــده شـــدی

هــــهــــه

.zhangooler

مـَــن
کَـســـیَــــــم ﮐــﻪ
ﻭﻗﺘــــــــﯽ ﯾـﻪ نَــــــفَــــــــرو
ﺩﻭﺳــــــــــﺖ داشتـــه بــــاشَـــــــــــــم…
ﻭﺍﺳــــــﻪ ﺑــقــیــــه
ﻧﻤــــــــﺎﺯ “مِــــیِـّــــــتــــــــ”
مــــــی خــــونَــــــم
.

.zhangooler |

دشـــمــــنـــامــــو دورم نـــــمــــیــــچــــیــــنــــم کـــــه دیـــــــوار بــــشـــن

دشــمـــنــــامـــــو زیـــــر پـــــــــام مــــــیـــــــذارم کــــه پـــــلــــه بــشـــــن

 

.zhangooler

دیــگـــه پــــســــت غـــمـــگــــیــــن ------>  تــــعـــطــــیــــل

نــــیـــــمـــــه گــــمــــــشـــــدمـــــو ----->پـــــیـــــدا کـــــردم

آخــــه تـــــو کــــجـــــا بــــــودی ایـــــن هــــمــــه مـــــــدت ؟

 

.zhangooler |

ایــــــن روزا یــــه کـــــســـــایـــی گـــــــرفـــتــــن اطـــــرافــــــــ مــــنــــــو

کـــه مــــیــــخــــوان بــــــمـــــیــــــــــرم بـــبـــیــــنــن مـــــراســمـــمــو

دلــــــم گــــــرفـــــتــــــه بــــــــد

 

 

 

.zhangooler |

مـــن بـــودنــــت را خــــوانــــدم  و  تـــمــــریـــــن کــــــردم

قــــرار نـــبـــود کـــه نــبـــودنــــت را امــتــــحــان بــگــیــری

.zhangooler

 

آهــــویـــــی کــــه بـــــه کــــــفـــــتـــــــار چـــــشـــــمـــــک بـــــزنـــــه

لـــیــاقــــت داشــتــن ســایــه شـــیــــــر رو بــــالـــــا ســــرش نــــداره

هـــــــرری

.zhangooler

خیــــانــــت را مــــدرســه بـــه مـــا یــــاد داد

هـــــمـــان جـــــایـــی کـــه گــــفـــــت :

جـــــای خـــالی را پـــــر کنـــیـــد

.zhangooler

لــــقـــمـــان را پـــرســــیـــدنـــد : ادب از کــــ آمــــوخــــتـــــی ؟!

گـــفــــت : آقــــای ایــــــزدی  ...

گـــــفــــتـــنــد : ایــــــــزدی   ؟؟؟

گــــفـــت : هــمـــون کـــه مـــ . یـ ـــ کــ   ـر د  ت جـــــیـــــغ مــــیــــزدی !!

دیـــگـــه ازش ســـوال نـــکـــنــیـــن  خــــیلــــی بــی ادب شـــــده

.zhangooler |

یادته بهم میگفتی ک من نفستم ؟؟

چی شد ؟ بند اومدم ... !؟

زدی تو کار نفس مصنوعی ؟ اونم از راه دهان ب دهان؟

.zhangooler |

 

 

 

 

دوســــتـــای گـــلـــم واســـتـــون دعــــا مـــیـــکــــنــم

تــــــو ســـــال جــــدیــــد زنــــــدگــــــیـــتــــون

بــــــر وفــــــق مــــــراد بـــاشــــه

نــــه بــه تـــخـــم مـــراد

نــــوروز مــبــارک

 

 

.zhangooler |

 

 

 

 

 

 

یـــه بــــــازی هــــم هــــســــت

کــه خــیـــلـــی طـــرفـــدار داره

لــــــــــــــاشـــــــی بـــــــــازی

بــا مـــا فــابــن امـا تــو بــغــــل

یــــکـــی دیــــگــــه خــــوابــــن

 

 

.zhangooler |

آقــــــا ایـــــن وبــــلـــــاگــــــ داداشـــمــــه  کـــلـــی وقـــتــــــ مـــــیــــزاره

ایــــنــــــارو پــــیــــدا مــــیـــکـــنـــه کـــه  امـــثـــال مــــا ۴ تـــــا چـــیـــــز

درمــــــورد امـــــامـــــشــــون بـــــدونـــــن

اونـــــایــــی کــــه اهــــلــــشـــــن بـــــــرن تــــــو وبــــلـــــاگــــش

و بـــــا نــــظـــــراتــــشـــــون کــــمــــکــــش کــــنـــــن

click

.zhangooler

 

 

 بـــــــه ســــــلـــــامــــتــــی آقــــــا پــــســـــری کـــــه

 واســـــــه ســـــلـــــامــــتــــــی عــــشــــقــــــش عــــرق مــــــیــــخـــــوره

ولـــــی عـــشـــقــــش زیـــــر یــــه نــــفــــر  دیـــگـــه عــــرق مــــیـــکـــنـــه

.zhangooler

 

 

 

امــســـال  هـــم روز ولنـــتـــایــن مـــیـــرم واســـه بـــالـــشـــتـــم یـــه رو بـــالـــشـــتـــی نــــــو مـــیخـــرم  .... !

.

.

خـــنـــده هـــامـــو نـــــبـــیـــن ....

.zhangooler

بــــعـــضــــیـــا مـــثـــــل

انـــگــشــت کـــوچـــیــکـــه ی پــــا میـــمــــونن

واســــه ایـــنـــــکـــه بــــه چــــشــــم بــــیـــان

هـــــی  خـــودشـــونـــو بـــه درو دیــــوار مـــیـــکـــوبـــــن

.zhangooler

اســتــقـــلــــال قـــهـــرمـــانـــه

پــــرســـپـــــولـــیــــس از .... شــــانـــس آورد گــــل نــخــــورد

مــــا خــــوبـــیـــــم مــــا بــــالـــــاییـــم

هـــمــــیــــن دیــــگـــه

.zhangooler

فــــکـــر کـــنـــم زنـــــدگـــی واســـه مـــا دهـــه هـــفــتــادی هـــا

اســــپـــــــری تــــاخــــیــــری زده چــــون

هــــرچـــی مـــارو مـــیـــگـــاد ارضـــا نـــمـــیــــشــه

والــــــــا بـــــــه غـــــرعـــــان

.zhangooler

شــــایــــد بـــاورتــــون نـــشـــه ولـــــی مـــــورد داشــــتـــیـــم  کـــه

دخــــتــــره کــــــلــــــاچ رو گــــرفـــتـــــه زده آهـــنـــگـــــ بــــعـــدی

.zhangooler

یــــارو انــــقــــد مـــیـــگــه مـــــن ایــــنـــم مـــن ایـــنـــم

کــــــه مــــن هــــروقـــــت ایـــنـــمـــــو مـــیـــبـــیـــنـــم

فکــــ مـــیـــکـــنــــــم اونــــه   والــــا بـــــه غـــــرعــــان

.zhangooler

بـــه بــعـــضـــــیــــــا بـــــایـــــد گـفـــــتــــــــــ :

رفـــیـــــــــق فـــــــانــــــتــزی هـــای شـــمـــــا واســـــه مــــــا

تــــو لـــفــــظ  یــــــادش بــــــه خـــــیـــــر ســـــاده میـــــشـــه

.zhangooler |

 

 

هــربـــار کـــه کــــودکـــانــه دســـت کـــســی را گــــرفـــتـــم ...

گــــــم شـــــدم!

تـــرس مـــن از گــــم شـــدن نیـــســـت

از گـــــرفــتــــن دســــتی اســــت کـــه بـــی بـــهــــانـــه رهــــایم کــــنــد...

.zhangooler

وقـــتـــی شـــیـــر شـــکـــارشـــو تــــرکـــــــ مــــیـــکــــنـــــه

 از ســــر تــــــرس نـــــیـــســــت

از ســــــر دلــــســـــوزی واســـــه لــــــاشـــــخــــوراســـــــت

.zhangooler

هــرکـــی بـــتـــــ گــــفـــت بــــچـــه کـــرجـــی ؟

یــــه لبـــخــند بـــــزن

دســـتـــاتــــو بــــذار رو شــــونــــش

بــــش بـــــگـــــو رفــــــیــــق

کـــــــرج بـــــچــــه نــــــداره ...

 هـــــمــــه مــــــــرد بــه دنـــیـــا مـــیـــان

.zhangooler

 

زخم های دستم را همه میببینند و میگویند:

چرا با خود چنین کردی؟!؟

ولی افسوس کسی زخم عمیق دلم را ندید تا بگوید...

چرا با تو چنین کردند...؟!؟

.zhangooler |

وقـــتی دوری ازم

تنهـــا میـــری بیرون

میسپـــارمـــت دســت کــسی که

انــــدازه خــــودم دوســــت داره

 

 

فالله خیرحافظاً و هو ارحم الراحمین     

.zhangooler

ســـلامتــی آقـــا پســـــری کـــه وقـــتــــی رفـــــت خــــواستــــگــاری

دخــتــــره هـــزارتـــا شــرطــ گذاشـــت

هــــمـــه رو قبـــول کـــــرد

ولــــی وقــــتی نــــوبــتــــش شــــد کـــه شـــرطـــ بـــــذاره

لپـــــتــاب رو گـــذاشــت جلـــو دخــــتره  

گفـــتـــــــ پســـــوورد فیــسبـــوکـــ ؟! ...

.zhangooler

می گویند:

 خوش به حالت!

از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی … !

 نمی دانند بعضی دردها 

کمر خم می کنند، نه ابـرو...!

 

.zhangooler

گـــاهــی وقــــتـــا ...

یـــه کـــام سنگـــیـن از سیــــگارت با یــه دود غلــیـــظــ

 مــــیتـــونــه بغـــض گــلـــوتو خـــفـــه کنه

.zhangooler